Team

Jim Ochowicz
Jim Ochowicz
General Manager
United States
Gavin Chilcott
Gavin Chilcott
Chief Operating Officer
United States
Noel Dejonckheere
Noel Dejonckheere
EU Manager
Belgium
Robert Krajewski
Robert Krajewski
Polish Administration
Poland
Piotr Wadecki
Piotr Wadecki
Sporting Manager
Poland